SIF2015 BOARD OF DIRECTORS

Ke Li
SIF Director
PlusYoou

James Bottom
USC Director
Blackstone LaunchPad

Tony Zhang
Launch Event Director
WeStart

Yuanbo Wang
Marketplace Director
Nihao Pay

Henry Shi
Showcase & SaaS Director
Zuma Partners
 

Jennifer Zhang
PR Director
PlusYoou

Ethan Dong
Meitu, Inc.

Christine Lu
VIP Director
America Innovates
 

Coco Ni
China Connector
 

Xinkai Zhao
Design Director
Ultimax Studio

Fuli Chen
Marketing & Web Director
PlusYoou

 

PARTNERS

MEDIA


ORGANIZER